به ویب سایت احمد هجرت عاصم خوش آمدید

محصل علوم سیاسی رشته روابط بین الملل

سیاست های مقایسوی

بسمه تعالی

سیاست های مقایسه ای

منابع:

1-                         سیاست مقایسه ای/ دکتر عبدالعلی قوام/( اصلی)

2-                        سیاست مقایسه ای / چیلکوت/  ترجمه علیرضا طیب( فرعی)

3-                        چهار چوب نظری  برای سیاست های تطبیقی / الموند و پاول/ علیرضا طیب( فرعی)

1-      مفهوم سیاست چیست؟

-          کثرت گرایان: ایجاد سازش و ایجاد تفاهم در دیدگاهها.سیاست زمانی ایجاد می شود که تفاوت ها وجود داشته باشد. کثرت گرایان معتقد اند که افراد جامعه در قشرهای مختلف از دیدگاههای مختلفی برخورداراند. به عبارتی جامعه ترکیبی از دیدگاههای متعارض و متفاوت است. به عقیده کثرت گرایان وظیفه سیاست هنر ایجاد سازش و تفاهم در میان دیدگاههای مختلف و متفاوت است.

-          کارکرد گرایان: اینان بر این عقیده اند که جامعه از اجزاء مختلف تشکیل یافته است وهر عضو  جامعه از کارکرد ویژه و مشخص برخوردار است و در این میان نقش سیاست انجام کارکرد های خاص است. به عبارتی سیاست یک نقش، کارکرد و وظیفه است. که با توجه به تفاوت ها در جوامع این کارکرد، نقش و یا ویژگی از عناصرخاص برخورداراست.

-          واقع گرایان: سیاست علم قدرت است. سیاست چیزی جز کسب، اعمال ، حفظ و گسترش قدرت است. در این راستا به این اندیشیده می شود که چگونه و با چه ابزارهایی می توانیم قدرت را گسترش، حفظ کنیم. در این تعبیر، سیاست جزء خشونت و... چیزی دیگری نیست.

-          نهادگرایان: سیاست عبارت است از علم و یا فن دولت داری. در این دیدگاه به این اندیشیده می شود که چگونه دولت  اداره می گردد، و چگونه قدرت اعمال می گردد. به عبارت دیگر  چگونگی اداره دولت و چگونگی رابطه با مردم در محوریت قرار دارد.

2-      مفهوم  سیاست مقایسه ای چیست؟

با توجه به شکل ذیل، باید گفت که هر جامعه ای دارای ارزش، نهاد، قدرت و.... های  می باشد. اما تفاوتی که وجود دارد این است که این عناصر در هر کشور، ازویژگی های خاصی برخوردار است.  باید گفت که در این میان سیاست مقایسه سعی دارد بررسی کند که علت تفاوت این عناصر در کشورهای مختلف در چیست؟ سیاست و حکومت میان کشورهای توسعه یافته و نیافته چه تفاوتی دارد؟ با توجه به اینکه در تعریف سیاست دیدگاه واحدی وجود ندارد، در چنین تحلیل ها و مقایسه ها دیدگاه واحدی وجود ندارد. همان طور که یک رفتار گرا از سیاست تعریف خاص دارد وی در مقایسه سیاست، عمدتاً رفتار را منشاء و علل اصلی تفاوت ها را می داند.  از دیدگاه ساختار گرایان  ساختار، منشاء تفاوت در سیاست ها شناخته می شود. به طور مثال ساختارها در کشورهای جهان سوم کاملاً متفاوت از ساختار ها در کشورهای جهان اول است و این ، زمینه شناخت علل تفاوت ها به ما این امکان را می دهد که بتوانیم، زمینه تحولات و تغییرات را فراهم می سازد. این عناصر در تمامی کشورها و در تمامی سیاست ها وجود دارد.  اما کیفیت این عناصر در کشورهای مختلف متفاوت است.

نوت استاد:

تعریف اول: چگونه و چرا حکومت ها با هم متفاومت است، بعضی دمکراتیک و بعضی استبدادی اند، بعضی قوی و بعضی ضعیف و ناتوان هستند، عده ای حکومت ها توانایی ها انجام وظایف دارند و عده ای ناتوان از انجام وظایف و مسئولیت های خود است. ریشه این تفاوت ها در چیست؟ معیار و ملاک و الگویی که بتواند این تفاوت ها را توضیح دهد کدام است. سیاست مقایسه ای به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هاست. این پرسش ها هر چند که جوابی واحد و یگانه ای ندارد، اما ملاک ها و الگوهایی را که دانشمندان  پیشنهاد می کند، راهی است برای فهم این تفاوت ها.

تعریف دوم: روش مقایسه ای راهی برای استنباط علمی از طریق مقایسه نظام شباهت ها و تفاوت های پدیده های اجتماعی با یکدیگر است.

تعریف سوم: سیاست در کشورهای مختلف چه شباهت و چه تفاوت های با یکدیگر دارند.

3-       اهمیت و ضرورت  سیاست مقایسه ای: با توجه به اینکه واحد های زیادی در علوم سیاسی وجود دارد، بررسی سیاست مقایسه ای چه اهمیتی دارد. پدیدها زمانی بهتر درک می شوند، که انها را در مقایسه دیگران قرارداد. به طور مثال نظام توتالیتر زمانی خوب  قابل درک است که آن را در مقایسه با نظام های دمکراتیک مورد سنجش قراردهیم. بنابراین سیاست مقایسه ای دو پیامد ذیل را دارا می باشد.

اندیشمندان برای اهمیت و ضرورت سیاست مقایسه ای دلایل و موارد زیادی را ذکر کرده است عمده ترین موارد آن در زیر برشمرد مقایسه از دیرزمان به عنوان روش شناخت و درک پدیده ها مورد استفاده قرارگرفته و در مواردی می توان اندیشمندان سیاسی نیز از این روش برای درک و فهم پدیده های استفاده نموده و شیوه مقایسه را به عنوان یکی از معتبر ترین شیوه شناخت سیاست معرفی نموده است به باور بسیاری از آن ها رشد و تکاملً صرفاً در مقایسه صورت می گیرد.

Ø      شیوه مناسب درک پدیده ها:

Ø      کاهش تعصبات: راهی است که یک روش نوینی را ایجاد نماید. مقایسه راهی است برای زدودن تعصبات و گسترش افق های نوین برای دیدن پدیده ها  از جنبه های مختلف اهمیت داشته است.

4-      اهداف  سیاست مقایسه ای: مقایسه به دنبال معیاریهایی است که ما در پرتوی آن می توانیم نظام بین المللی وداخلی کشورها را تحلیل کنیم. به عبارت دیگر مقایسه به ما این امکان را می دهد که به شیوه هایی دست پیدا کنیم که به واسطه آن بتوانیم نظام داخلی و خارجی کشورها را تحلیل کنیم.

Ø      توصیف

Ø      طبقه بندی: علاوه بر توصیف سیاست مقایسه ای به ما این امکان را می دهد که سیاست را به واحد های کوچکتر تقسیم می کند.

Ø      فرضیه ازمایی: سیاست مقایسه ای به ما این امکان را می دهد که تئورهایی را مورد بررسی قرار داده و اثبات نمائیم.

نوت استاد. سیاست مقایسه ای به دنبال گسترش موج رفتار گرایی متاثر از علوم تجربی گردیده و به دنبال اهدافی است که علوم اجتماعی به دنبال آن بگردد. علم به طور کلی به دنبال آن است که پدیده ها را توصیف نموده، ریشه های آن را درک نماید. تا از این طریق بر پدیده ها، کنترول و نظارت نموده و رفتار های آنان را قابل پیش بینی نماید. از این رو سیاست مقایسه ای نیز قبل از هر چیز دنبال توصیف، تشریح و ارائه مفاهیم و الگوهایی است که بتواند بر اساس آن ماهیت سیاست و حکومت را در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه نماید. به بیان دیگر سیاست مقایسه ای به دنبال معرفی ابعاد و زوایای از سیاست است که نقش اساسی و بنیادی در شکل گیری سیاست دارد و می تواند مبنای برای تحلیل و ارزیابی سیاست و حکومت در یک کشور باشد.

2- طبقه بندی: سیاست مقایسه ای علاوه بر توصیف مفاهیم و جنبه های حیاتی سیاست به دنبال آن است که معیارهایی را نیز برای طبقه بندی آن مفاهیم ارائه نماید. تا از این طریق درک و فهم پدیده های سیاسی تسهیل و اسان گردد.

4-               فرضیه ازمایی: علاوه بر آن سیاست مقایسه ای به دنبال ارائه فرضیاتی است که قابل ازمایش بوده و صحت و درستی آن را تعین نماید.

استراتژی های مقایسه: مقایسه در نظام های مختلف می تواند بر اساس  الگوهای متفاوت و روش های مختلف صورت بگیرد، عمده ترین موارد آن را می توان در موارد ذیل بر شمرد.

1-      مقایسه یک کشور در طول زمان: مقایسه قبل از هر چیز نیازمند مدل، الگو، معیار، ملاک و شاخص است، اما کاربرد این مدل ها می تواند، سیاست یک کشور را در طول زمان مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد به طور مثال بررسی ابعاد و زوایای سیستم سیاسی در چند دوره زمانی متفاوت  و یا بررسی کارکرد نظام های سیاسی در دوره های متفاوت و یا بررسی فرهنگ سیاسی در دوره متفاوت می تواند یکی از این روش ها باشد.

2-      مقایسه چند کشور: گاهی می توان بر اساس ملاک های معین پدیده های مختلف سیاسی را در دو یا

چند کشور متفاوت مقایسه نمود، به طور مثال بررسی نقش فرهنگ سیاسی در توسعه دو کشور متفاوت یکی از موارد این مقایسه است.

3-      مقایسه کشورهای زیاد: گاهی نیز دامنه این مقایسه را گسترش داده و ملاک های مختلف را کشورهای متفاوت مورد مقایسه قرار دهیم.

روش سیستمی:

روش سیستمی اشاره به اجزایی دارد که تغییر در هر جزء می تواند تاثیر بر دیگر اجزاء داشته باشد. از این رو شناخت این سیستم به معنای شناخت تمامی عناصر سازنده این سیستم است.

به تعبیر استون سیستم عبارت است از مجموعی از عناصر که تاثیر و نقش اقتدار امیز در توزیع ارزش ها دارد.

1-      تعریف سیستم

سیستم عبارت اند عناصری است که با یکدیکر در تعامل دایمی به سر می برد  و هر تغییر در هر یک از اجزا می تواند به قسمت های دیگر منتقل شود به طور مثال بدن یک سیستم است. و ساعت نیز یک سیستم است. اجزای بدن به گونه ای با یکدیگر ارتباط دارند که هر تغییر در آن موجبات تغییر در سایر بخش ها را فراهم می کند. و سیستم سیاسی عبارت اند از مجموعه ای از عناصری که وظیفه توزیع مقتدرانه ارزش ها را به عهده دارد. بنابراین سیستم سیاسی تنها به قوای سه گانه و یا بروکراسی و یا نهاد های امنیتی خلاصه نمی شود بلکه سیستم سیاسی مرکب از تمامی این عناصر است  که در ارتباط با یکدیگر وظیفه توزیع را انجام می دهند و ویژگی های عام و کلی بر تمامی این عناصر حاکمیت دارد.

2-      انواع سیستم

سیستم ها را می توان از ابعاد و زوایای مختلف تقسیم بندی نمود، اما متناسب با اهداف این درس می توان سیستم ها را به دو نوع زیر تقسیم بندی نمود.

1-      سیستم باز: سیستم باز سیستم هایی است که مبادله با محیط، عامل ضروری و حیاتی برای سیستم به شمار می رود و تداوم فعالیت و توانایی تغییر و تکامل و به طورکلی بقای سیستم در گرو این مبادله با محیط است. تمامی پدیده های اجتماعی و سیستم های اجتماعی از نوع باز بوده و بقا و دوام شان وابسته به تبادلات با محیط است. سیستم سیاسی یکی از سیستم های باز است که نیازمند برقراری تبادل دایمی با محیط می باشد. به بیان دیگر نظام سیاسی فعالیت شان وابستگی تام و تمامی به تبادل با محیط دارد .

2-      سیستم بسته: سیستم بسته سیستم خود اتکا است، به محیط اطرافش وابسته نمی باشد. و بدون منابع خارجی عمل می کند. و نیازبه رابطه با محیط خارجی ندارد. تمام سیستم های میکانیکی از نوع سیستم های بسته است به طور مثال کارکرد یک ساعت، هیچگاه وابسته به تبادل با محیط نمی باشد

انواع مختلفی وجود دارد. اما انچه از اهمیت بیشتری برخوردار است عبارت اند از باز و بسته. سیستم های اجتماعی سیستم باز است و بقای آن مرتبط به انطباق آن با جامعه است. به طورمثال زمانی خانواده می تواند دوام داشته باشد که ارتباط مناسب با محیط و با خود داشته باشد.

نظام پادشاهی مطلقه یکی از انواع سیستم های به ظاهر بسته است.( اما در ذات با زاست) این نظام ها انطباق با محیط نیافته اند. چرا که افرادی بین شاه و مردم عادی وجود دارد که مانع انتقال شفاف به شاه می شوند. از این عناصر مهمی بیرونی وجود ندارد که تاثیر در توزیع ارزشها داشته باشد. از این رو سیستم ها به مرور زمان از بین می روند.

نظام های دمکراتیک از نوع نظام های باز است. چرا که در این نوع نظام عناصر اجتماعی تاثیر در قدرت دارند.

3-      اهمیت تحلیل سیستمی

1-      ارائه دید کلان و کلی

2-      شناخت تاثیر محیط بر سیستم( هیچ پدیده را خارجی از محیط اش بررسی نمی کند)

3-      شناخت تفاوت های زندکی متعدل و نا متعادل سیاسی( بینشی را اعطا میکند که تعادل و عدم تعادل را تشخیص دهیم)

4-      تکیه بر کل سیستم  و نه صرفاً بر جزء آن( شناخت اجزاء در ارتباط با کل باید مورد بررسی قرار گیرند.)

4-      پیشینه تحلیل سیستمی

5-      اجزای سیستم

پیشنه تاریخی سیستم

اجزای سیستم

4- پیشنه تحلیلی سیستمی:

این تحلیل ریشه در مطا لعات زیست شناسی دارد که اندشمندان به دنبال بررسی تاثیرات و عکس العمل های محیط بر نظام و تبین روابط مشترک وعام بین سیستم ها است به بیان دیگر تحلیل سیستمی مثل روش تحلیل به دنبال بررسی موضوعات بصورت جداگانه نیست بلکه به دنبال قوانین عام وکلی است که بر تمامی سیستم های زنده از ارگانیزم تا فرایندهای اجتماعی مصاداق داشته باشد زیرا به اعتقاد برتالاخفی اکثر قوانین جاری حاکم بر رفتار ارگانیزم ورفتار تمام سیستم های زنده نیز صدق میکند بنابراین روش سیستمی ماهیت رشته دارد و درعلوم ریاضیات زیست شناسی وفزیولوژی بهر ه گرفته وقوانین عام وکلی رابرای تمام رشته تهیه میکند بدین ترتیب موضوع  تحلیل سیستمی نظم وسازمان است و هرجاکه نظم سازمان باشد یک اکثری اصول عمومی وجود دارد که بدون وابستگی به ماهیت عناصر تشکیل دهنده سیستم های در همه جامصاداق دارد و در همه سیستم هاصادق است.

5- اجزای سیستم – تقاضاها

سیستم های سیاسی به دلیل بازبودن ازاجزا و عناصر ز یر برخورداراست

1-تقاضا ها – هر سیستم سیاسی در دل انبوه از تقاضا ها ی عمومی قرار دارد که از سوی افراد ،گروه ها و دسته های مختلف مطر ح می شود وانتظار ان است که نظام سیاسی نسبت به این تقاضا ها پاسخگو باشد وپاسخگوی یکی از عناصر توسعه سیاسی درتحلیل سیستمی است این تقاضا ها  متناسب با شرایط هر کشور متفاوت است اما به طور کل می توان تقاضا ها زیر را به صورت کلی و کلان مطر ح کرد.

1-امنیت 2- اموزش -3 رفاه-4 مشارکت

2- حمایت ها

عنصر دیگر ورودی های نظام سیاسی را حما یت های ان تشکیل میدهد هر نظام سیاسی برای تداوم فعالیت های خود نیازمند حمایت های سه گانه ز یر می باشد.

1-جامعه سیاسی

2-رژیم سیاسی

3-مقامات حکومتی

1-جامعه سیاسی:

حمایت از مشروعیت و وفاداری نسبت به کلیت جامعه شرط اولیه هرگونه توسعه تکامل وتداوم نظام سیاسی است گروهای جدایی طلب با هر انگیزه یکی از تعارض ها و چالش ها ی اساسی تمامی نظام های سیاسی است که توافق عام وعمومی نسبت به کلیت جامعه وجود ندارد این حما یت به اندازه ضروری است که در فقدان ان هیچ عاملی نمیتواند ان را جبران نماید.

2- رژیم سیاسی:

هر نظام سیاسی نیازمند توافق و حمایت بخش های مختلف جامعه از رژیم سیاسی خود می باشد عدم توافق نسبت به نوع اعمال قدرت حاکمیت نظام سیاسی را ممکن است با فروپاشی مواجه نموده ومشکلات زیادی را برای انان فراهم کند.

3- مقامات حکومتی:

حمایت از سیاسی ها و مقامات جاری حکومتی یکی دیگر از نیازهای نظام سیاسی حکومتی است اما این عنصر در مقاسیه با اجزای قبلی اهمیت زیادی ندارد و به اسانی قابل جبران است.

اجزای سیستم سیاسی

سیاست گذاری تصمیمات

فردی – حزبی- دموکراتیک

بازخورد – مثبت – منفی

سیاست گذاری های تصمیمات:

عنصر دیگر نظام سیاسی را سیا ست گذاری وتصمیمات حکومتی تشکیل میدهد هر نظام سیاسی وابسته به نوع توانمندی و ساختار های داخلی خود نسبت به ورودی ها بر خورد نموده و ان را طی یک فرایند خاص ورودی ها تبدیل به تصمیمات و خروجی ها می نماید. این سیاست گذاری بر اساس ساختار هر می و یا غیر هرمی قدرت سیاست گذاری شده و به صورت فعالیت ها واقدامات حکومت نمودار میشود.

2- بازخورد:

خروجی ها ی نظام سیاسی بر اساس ارتباط شان با ماهیت ورودی ها بصورت مثبت و یا منفی در جامعه عکس العمل ایجاد می نماید بطور مثال اگر تقاضا ها ی مردم از جنس امنیتی باشد ونظامی سیاسی اقدا مات امنیتی نماید ممکن است با ز تاب ان مثبت با شد اما اگر اقدامات دولت متفاوت از انتظارات و توقعات مر دم با شد عکس العمل ان منفی خواهد بود اما نکته مهم ان است که نقش بازخورد منفی برای ثبات دوام و بقا نظام سیاسی در دراز مدت مهمتر واساسی تر است زیرا بازخورد منفی مقامات حکومتی را نسبت به ضعف ها و کاستی ها ی نظام سیاسی حساس نموده و انان را از واقعیت  عینی نظام اگاه تر می سازد و این امر منجر به چاره جوی برای حل کاستی ها ی نظام شده و موجب دوام و بقا ان می گردد اما بازخورد مثبت ممکن است در کوتا ه مدت ایجاد رضایت خاطر نماید اما در عوض مقامات حکومتی را از ضعف ها و کاستی ها ی حکومتی غافل نموده نظام را در یک مسیر تخیل برده قرار میدهد که در درازمدت مو جب فروپاشی ان را فراهم میکند.

توانای های نظام

1-توانای استخراج

2-توانای تنظیمی

3-توانای توزیعی

4-توانای سمبلیک

5-توانای تلفیق

6-توانای پاسخگوی

توانای های نظام:

هر نظام سیاسی برای تبدیل  داده ها به نها د ها و یابرای انجام وظایف و مسولیت های خود نیازمند توانای های زیر است.

ونظام سیاسی مختلف را میتوان بر اساس این توانای ها با یک دیگر مقاسیه نمود.

1-توانای استخراج :

توانای استخراجی به مفهوم قا بلیت استفاده از منا بع و امکانات داخلی و بین المللی است به بیان دیگر هر سیستم سیاسی در دل از محیط داخلی و بین المللی قرار دارد در این دو محیط امکانات فراوانی انسانی و طبیعی است که می تواند قا بلیت های نظام را افزایش دهد اما نظام ها ی مختلف متناسب با شرایط و و یژه گی های خود در نحوه استفاده از این منا بع طبیعی امکانات بین المللی را به ویژه نیروی انسانی را ندارد و همواره با دچار فرار از مرز ها فرار سر مایه فرار مالیات و هدررفتن منابع امکانات بین المللی و عدم استفاده از محیط خارجی می باشد واین در حال است که نظام های تو سعه یافته همواره سر مایه های بین المللی را جذب میکند درهای خود را بسوی  مرز های دنیا می گشاید و از امکانات بین المللی حد اکثر استفاده را دارد.

           2- توانای تنظیمی :

توانای تنظیمی به معنای ایجاد نظم سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی است و مسله اصلی و موضوع اصلی در این رابطه نظم ازادی فر د وقدرت است . ازادی  فردوقدرت دولت از بعد جامعه شناختی ومطالعات عینی بر سه نوع اصلی تقسیم میشود.

1-      سیستم های فا قد توانای تنظیمی :

بسیاری از کشور ها ی جهان سوم قدرت تنظیمی ندارد و دارای حاکمیت های چند گانه و در نتیجه اشوپ بی نظمی و هر ج مر ج است.

2-      سیستم های با کنترول همه جانبه :

 عده از سیستم های سیاسی سعی بر ان دارد که تمامی جوانب زندگی افراد و گروه ها را در ابعاد فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سیاسی کنترول نظارت نمایند.

3- سیستم های متوازن :

عده از سیستم های سیاسی به دنبال توازن میان چند حاکمیت و کنترول همه جانبه است به بیا ن دیگر انان به دنبال ان است که دخالت دولت را صرفا به موارد ضروری محدود نمایند بطور مثال . امنیت حوزه اختصاصی دولت است اما فرهنگ اقتصاد و مسایل اجتماعی مر بوط به جامعه مدنی است و دولت در صدد تحمیل اراده خودنمی باشد .

3-توانایی توزیعی:

ابعاد توزیعی

سیاسی-  ساختاری – جغرافیایی – عمودی (رابطه مردم با دولت)

اجتماعی

ارزشی

معیار های توزیع

اهمیت توزیع در سیاست به گونه است که بسیاری از اندیشمندان متعقد است سیاست چیزی جز ارزشها نیست اما نکته مهم ان است که کیفیت توزیع در کشور ها مختلف متفاوت است. و یکی از معیار های مقاسیه میان کشور ها ی مختلف کیفیت توزیع در ابعاد سیاسی اجتماعی وارزشی است . کشور های توسعه یافته سیاست وقدرت در ابعاد مختلف از قبیل ساختار ی جغرافیایی و عمودی تقسیم شده و در جها ن سوم عمدتا با نبا شت و تمر کز قدرت روبر و می با شد از بعد اجتماعی  دولت در کشور های توسعه یا فته توانایی توزیع مستقلانه و بیطرافانه را دارد از اینرو می تواند فر صت ها را بصورت نسبی  توزیع منطقی و عادلانه نماید اما به دلیل وابسته بودن و ابزاری بودن دولت در کشور های جهان سو م این توانایی وجود ندارد امکانات و فر صت ها عمدتا در اختیار قدرتمندان  مختلف می باشد و در بعد ارزشی نسبت سیستم های وابسته به دنبال ترویج ارزش هه دسته ها و گروه ها خاص است.

4-توانایی سمبلیک.

توانای سمبلیک به معنا ی توانا ی تو جیح اقد امات نظام بر ساسا ارزش های فر هنگی است به باوری از بسیاری از اندیشمند ان عا ملی اصلی توسعه در غر ب استفا ده از ارزش های مسحیت در جهت توسعه و رشد اقتصادی است بطور مثال مطر ح شدن دارای از قدرت ثروت و پرستیژ اجتماعی به عنوان لطف خد اوند و ارز ش تلقی شدن کار به عنوان ارزش دینی مو تور محر ک برای توسعه اقتصادی و فرهنگی درغر ب بوده است و این در حال است که کشور های جهان سوم عمد تا فا قد این توانای است و جامعه سیاست های دولت را مغا یر با ارزش های فرهنگی خود تلقی میکند.

           5- توانایی تلفیق : عوامل تلفیق

الف - ارتباطات

ب - ایدلوژی ها  فرا جناحی و دسته ای

ج- گذر موفقیت امیز از مر حله ملت سازی

د- توسعه اقتصادی

قابلیت تلفیق به مفهو م ایجا د و فاق و همسوی میان بخش های مختلف جامعه است اندیشمندان بر این باور است که چند عامل دراین توانای نقش برجسته دارد.

الف - ارتباطات: کارل دویچ متعقد است که بخش های پراگنده جامعه را می توان صر فا از طریق سنخ ارتباطات با یکدیگر وصل نمود واین ارتباطبات ممکن است به شیو ه ها و سطوح مختلف با شد در سطح ا بتدایی ارتباطات به مفهو م فزیکی ان است که بخش های مختلف جامعه بتواند به اسانی به مناطق یکدیگر مسافرت نموده و با ارزش های فرهنگی یکدیگر اشنا شود ارتباطات اقتصادی نیز جلو ه دیگر از ارتباطات است که نقش برجسته در تلفیق بخش های مختلف جامعه دارد تا زمانیکه بخش های مختلف جامعه بصورت مجز ا از یکدیگر زندگی نماید و نیزا اقتصادی به یکدیگر نداشته باشد ایجاد احساس مشترک بسیار دشوارخواهد بود و در سطح بالاتر ارتباطات اجتماعی است همانند ایجا د روابط همسایگی ایجا د روابط فامیلی ایجا د روابط هم مدرسه ای و تحصیلی و امثال ان.

ب- ایدلوژی های فرا جناحی و دسته ای:  ایدلوژی  نیز می تواند به مثا به چسپ باشد که بخش های مختلف و پراگنده یک جامعه را با یکدیگر متصل نماید بطور مثال . ایدلوژی های نا سیونالیستی یکی از ابزار های قدرتمند ایجا د و حد ت و وفاق میان بخش های مختلف است.

ج- گذرموفقیت امیز از مرحله ملت سازی:  جوامع سنتی عمد تا و فاداری های قومی زبانی مذهبی و محلی  دارد اما ملت پدیده جد ید است که تمامی این وفاداری ها را پوشش داده و در قا بل یک ملت انان را متهد می سازد اما متل سازی یک فرایند طولانی مدت است که گذار موفقیت امیز از این مرحله می تواند عاملی تلفیق بخش های مختلف باشد.

د- توسعه اقتصادی: گستر ده گی قشر متوسط در یک جامعه با عث ثبا ت ارامش و تحمل پذیری و ما نع از دیگری میا ن طبقا ت ثروتمند و اقشار ضعیف می گردد از اینرو توسعه اقتصادی نقش مهم در تلفیق اقشار مختلف دارد.

6-توانای پاسخگوی:

نکته مهم درتوانای پاسخگوی ان است که نظام سیاسی پاسخگوی بخش خاص در مقابل عموم شهروندان است یا اینکه صر فا پاسخگوی بخش های قدرتمند جامعه می باشد نظام های سیاسی کشور های جهان سوم به دلیل وابستگی به ابزار ی بود ن فا قد پاسخگوی به شهروندان بوده و صر فا پاسخگوی بخش های خاص از جامعه می باشد.

کار کرد گرایی

تالکوت پارسنز

1-      مفهوم نظامی اجتماعی

2-      اجزای نظام اجتماعی

الف– موقعیت  اجتماعی

ب-  نقش اجتماعی

ج-  پایگا ه های اجتماعی

3-      ضرورت های کار کردی

الگو ی کا ر کر دی اجتماعی یک الگوی دیگری مقا یسه ای سیاست در کشور های مختلف است این دید گاه که ریشه در جامعه شناسی کا ر کر دی دارد بر این اعتقاد است که هر جامعه متنا سب با نیا ز های که دارد از سازمان ها  و ساختار های خاص نیز بر خوردار می باشد شناخت هر سازمان صر فا از طریق شناخت کا ر کرد ان سازمان در نظام اجتماعی امکان پذیر می باشد بر اساس این دیدگاه هر پد یده اجتماعی کا ر کرد خاص خود را دارد و در صورت ند اشتن کارکرد توسط جامعه جذف می گردد براین اساس یکی از شیوه های مقا یسه میان نظا م های سیاسی مختلف مقا یسه کا ر کردی نظام های سیاسی است و اینکه این کا ر کر د ها از طریق کد ا م ساختار ها انجام می گردد تالکوت پارسنز یکی از برجسته ترین اندیشمند ا ن کا ر کرد گرایی ساختاری است.

تالکوت پارسنز جامعه شناس سیاسی : پارسنز متعقد است که تمام پد ید ه های اجتماعی یک اجتماعی یک سیستم و یک نظام است از اینرو موضوع جامعه شناسی شناخت نظام اجتماعی بوده و جامعه شناس سیاسی را می توا ن از طر یق ارتباطات نظام های اجتماعی با یکدیگر درک نمود.

تعریف نظام اجتماعی : نظا م اجتماعی مجموعه به همه پیوسته از موقعیت های اجتماعی همرا ه با نقش ها و پا یگاه های ان موقعیت ها است و دارای اجزای ز یر می باشد.

اجزای نظامی اجتماعی

1-      موقعیت اجتماعی: موقعیت اجتماعی جا یگاه در ساز مان اجتماعی است که از شخص قرار گرفته دران انتظار میرود که اعمال خا ص را با شیوه  مشخص و در زمان و مکان معین انجا م دهد .

2-      نقش اجتماعی- نقش اجتماعی مجموعه از هنجار ها است که مخصوص یک مو قعیت اجتماعی معین در یک سازمان اجتماعی است و شر ح وظایف ان موقعیت را تشکیل مید هد (نقش اجتماعی سازمانی به شرح وظایف هر موقعیت)

3-      پایگاه اجتماعی: مجموعه از هنجا ر های است که میزان استندارد هر حوقعیت اجتماعی را از دارای احترام و اقتدار تعین می کند.(پایگاه اجتماعی مساوی شرح امتیازات هر موقعیت)

جامعه شناسی سیاسی تالکوت پارسنز.

ضرورت های کار کردی

الف – تحقق اهداف

ب- کا ر کر تطابق

ج- کار کردیگانگی

د- کارکر دحفظ الگو

پارسنز براین اعتقاد است که هر نظام برای تداوم و بقا خودش نیازمند انجام کار کر د های ز یر است.

الف – تحقق اهداف- هر نظام برای دوام و بقا خود با ید اهدفا روشن و مشخص داشته و بتواند هدف گذاری نما ید این اهدفا منتا سب با شرایط جامعه متفاوت است و جوامع سنتی و مد رن  اهداف متفاو ت دارد اما فهم تعین این اهداف در شرایط خاص می باشد.

ب-کارکر د تطا بق : فراهم اوری امکانا ت و تامین نیزا مند یهای رسیدن به هد ف و تطبق با محیط بیرونی و استخراج منا بع در محیط یک دیگر از کا ر کر دهای ضروری هرنظام است.

ج-کار کر د یگانگی: ایجا د هما هنگی و ایجاد روش های حل منا زعات یک دیگر از کا ر کر د های ضروری هر نظام است نظام های که نتواند میکانیزم های پایداری را برای حل اختلافا ت ایجا د نماید دچار مشکلا ت زیادی خواهدشد.

ساختاری

کارکرد

ساختار اجتماعی

حفظ الگو

فرهنگی

تطابق

اقتصادی

تحقق اهداف

سیاست

یگانگی

اجتماع

د-کار کر د حفظ الگو: هر نظام مبتنی بر الگو ی معین از ارز ش ها باور ها و هنجار ها است انتقال این الگو  ها به نیرو های جد ید یکی از کا ر کر د های ضروری هر نظام است نظام های  که به هر دلیلی نتواند الگو ها ارزش ها ی خود را به نیرو های جد ید بباوراند و ان را حفظ نما ید بدون تر د ید نظام را با تغیرات ساختاری روبرو خواهد کرد.

ساختار سیاسی

کارکرد

ساختار سیاسی

حفظ الگو

ایدلوژی وقانون اساسی

یگانگی

قوه قضایه

تحقق اهداف

بروکراسی

تطابق

قوه مجریه

ساختار های کا ر کر دی: پارسنز به این باور است که هر نظام متنا سب با وظا یف کا ر کر دی خود دارای ساختار های معین است که بتواند وظایف  کار کر د ی خود را انجا م دهد بطور مثال در ساختار کلان اجتماعی فرهنگ وظیفه حفظ الگو را به عهد ه  دارد ، اقتصاد  ایجا د تطا بق می کند سیا ست استراتیژی ها را تعین می کند و اجتما ع ایجا د و حد ت و هما هنگی می کند و در سا ختار سیا سی ایدلوژی و قا نون اساسی وظیفه حفظ الگو را به عهد ه دارد قوه قضایه ایجا د یگانگی می کند بروکراسی تححق اهد ا ف را به عهده دارد و اجتماع ا یجا د تطا بق میکند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط احمد هجرت عاصم  |